• Svornosti 42, 821 06 Bratislava

 • +421 2 208 643 53
  +421 911 799 099
  wagner@spa-studio.sk

 • Monday 13:00 – 19:00
  Tuesday 09:00 – 17:00
  Wednesday 09:00 – 17:00
  Thursday 09:00 – 17:00
  Friday 09:00 – 17:00
  Saturday 09:00 – 14:00